Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Uw contractspartij is Wallaboo! B.V., Hof ter Weijdeweg 11, 3451 ST Vleuten, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 30213498 

Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing? 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door Wallaboo. Indien u via de website "http://www.Wallaboo.nl" of op een hiermee rechtstreeks verbonden internetsite iets bestelt of een aanbieding accepteert, betekent dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de koopovereenkomst aanvaardt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 

Ons aanbod en onze prijzen 

De aanbiedingen op de internetsite zijn vrijblijvend en binden Wallaboo niet. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in de (reclame)uitingen, in de aanbiedingen en op de internetsite evenmin. Geringe (kleur)afwijkingen van producten als gevolg van verschillende opname- en displaytechnologieën zijn mogelijk. Wallaboo is niet aansprakelijk jegens u vanwege voornoemde wijzigingen en afwijkingen. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw. Wallaboo behoudt zich het recht voor prijzen en producten te wijzigen.Wallaboo brengt voor verzending binnen Nederland geen verzendkosten in rekening. 

Hoe komt een overeenkomst met u tot stand?

 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod van Wallaboo. De aanvaarding van het aanbod door u wordt door Wallaboo onverwijld langs elektronische weg bevestigd. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u de overeenkomst ontbinden. U garandeert dat de door u in de aanvraag of bestelling aan Wallaboo opgegeven informatie juist en volledig is. Wallaboo is nooit verplicht een bestelling te aanvaarden. Wallaboo heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren. Indien Wallaboo uw bestelling niet binnen tien werkdagen aanvaardt, wordt uw bestelling geacht geweigerd te zijn. 

Levering 

Wallaboo levert aan het door u opgegeven adres binnen Nederland. Wallaboo heeft het recht een levering, voor zover redelijkerwijs mogelijk, uit te voeren in deelleveringen opdat u de bestelde producten zo snel mogelijk ontvangt. Aan die deelleveringen zijn voor u geen extra kosten verbonden. De leveringstermijnen zijn indicatief en worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen. De enkele overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Wallaboo moet eerst in gebreke worden gesteld.

Mogelijkheden bij leveringsproblemen 

Indien Wallaboo vóór het sluiten van de overeenkomst constateert dat de bestelde producten blijvend niet kunnen worden geleverd, is Wallaboo bevoegd u in afwijking van het bestelde product een qua kwaliteit, prijs en functie gelijkwaardig product aan te bieden. U bent niet verplicht dit vervangende product te accepteren; u kunt het desgewenst binnen 14 dagen op kosten van Wallaboo terugsturen (uw herroeping- of teruggavenrecht blijft vanzelfsprekend bestaan). Indien Wallaboo na het sluiten van de overeenkomst constateert dat de bestelde producten blijvend niet kunnen worden geleverd en dit niet aan Wallaboo toegerekend kan worden, heeft Wallaboo het recht de overeenkomst te ontbinden. Wallaboo zal u hierover vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk informeren en eventueel gedane betalingen terugbetalen. 

Betaalwijzen 

Alle aankopen en bestellingen op Wallaboo.nl kunnen in beginsel worden betaald met een betaalmethode die op de website nader is omschreven. Bij elke aankoop onderzoekt Wallaboo of de besteller kredietwaardig is. Afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek behoudt Wallaboo zich het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet te aanvaarden. Informatie over teruggave Teruggavenrecht: U kunt de ontvangen producten zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten retourneren. De termijn van 14 dagen vangt aan na ontvangst van de bestelling. Voor de inachtneming van de teruggaventermijn is tijdige verzending van de producten of een tijdig verzoek om terugname voldoende. Het terugsturen komt voor rekening van Wallaboo. Het retourneren van producten dient voor zover redelijkerwijs mogelijk inclusief de originele verpakking te geschieden aan: 

Wallaboo B.V.

 Hof ter weijdeweg 11

3451ST Vleuten 

Nederland 

Gevolgen van de teruggave: Wallaboo zal bij een geldige teruggave de door haar ontvangen koopprijs binnen 14 dagen na ontvangst van het product of na herroeping van de overeenkomst aan u terugbetalen. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Wallaboo schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico komt, heeft Wallaboo het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden. U kunt uw verplichting tot vergoeding van de waardevermindering als gevolg van ingebruikneming voorkomen door de producten niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de waarde ervan niet nadelig te beïnvloeden. 

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent? 

U kunt schriftelijke klachten over het sluiten van de overeenkomst of de uitvoering ervan sturen naar het volgende adres: Wallaboo B.V. Hof ter Weijdeweg 11 3451 ST Vleuten, Nederland Als u mondeling wilt klagen over het sluiten van de overeenkomst of de uitvoering ervan, kunt u bellen met onze klantenservice (+31) (0)30 8100250

 Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde producten blijven eigendom van Wallaboo totdat u al hetgeen u bent verschuldigd terzake enige overeenkomst met ons volledig hebt voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van kosten, ook van eerdere of latere (deel)leveringen. U mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet verkopen, vervreemden of bezwaren. 

Intellectueel Eigendom 

De klant erkent dat Wallaboo de enige en exclusieve eigenaar is en blijft van alle handelsnamen, merknamen, domeinnamen, octrooien, auteursrechten, databankrechten, geregistreerde en niet geregistreerde ontwerpen en andere eigendomsrechten en handelsmerken van Wallaboo. Deze rechten zullen in geen geval aan de klant worden overgedragen. Meer in het bijzonder is gebruik of registratie van Wallaboo’s intellectuele eigendomsrechten door de klant op welke wijze dan ook niet toegestaan. 

Toepasselijk recht 

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG). 

Onderhoud van de producten 

Wallaboo wijst u op de was- en onderhoudsvoorschriften die staan vermeld op de etiketten van de producten. Eventuele schade als gevolg van verkeerde behandeling van de producten alsmede in strijd met de voorschriften komt niet voor rekening van Wallaboo.